موسیقی تنها با این هدف به ما اعطا شده که سامانی به چیزها بدهیم، و بخصوص به رابطه انسان و زمان.. تی. کارل ویتمر

یک دیدگاه بگذارید