افسانه سید نجاری

سنتور
ایمیل: info@avaynote.com
Brief info

مدرس سنتور

تدریس از سال 1400

دارای مجوز رسمی تدریس موسیقی از خانه موسیقی ایران

مدرس سنتور

تدریس از سال 1400

دارای مجوز رسمی تدریس موسیقی از خانه موسیقی ایران